Moiré Kulturális Egyesület


Alapszabály


A Moiré Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következõ §-ai alapján, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:


1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása


(1) Az Egyesület neve: Moiré Kulturális Egyesület


(2) Az Egyesület székhelye: 7621 Pécs, Apáca u. 17. fsz.17.


(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

2. §
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége


(1) Az Egyesület céljai:

 

A kortárs magyar zenei törekvések képviselete, különös tekintettel az önszerveződően kezdeményezett, új formákat teremtő művészeti tevékenységek támogatása. Ezzel együtt hosszabb távú cél e sajátos művészeti ág kulturális hátterének tudományos igényű kutatása, valamint a technikai ill. tudományos ismeretek oktatása.


(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

3. Tudományos tevékenység, kutatás

4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5. Kulturális tevékenység


(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát elektronikus médián, a szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

(4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratában meghatározott tevé-keny-ségére fordítja.

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minõsül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

3. §
Az Egyesület tagjai


(1)
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérõnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítõ okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezõnek fogadja el.

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerû szótöbbségi határozattal dönt (Természetesen a döntés meghozható minõsített vagy egyhangú döntéssel is.) . A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történõ elfogadásával jön létre.

(3)
Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4)
Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérõ rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.

(6) Az egyesületi tagság megszűnik:

 

– a természetes személy tag halálával, illetõleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszûnésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével,
– kizárással,
– ha az Egyesület megszűnik.

(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyezõ idõpontban hatályos.

(8) A Közgyűlés minõsített többségi határozattal, a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületbõl kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredõ kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a négy hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetõleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetõ magatartást tanúsít.

(9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minõsített többségi határozattal, a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethetõ magatartást tanúsít.

(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4. §
Tagsági jogok és kötelezettségek


(1) Az Egyesület tagja jogosult:

 

– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselõje útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlõ szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselõik útján választhatják meg az Egyesület vezetõ tisztségviselõit.


(2) Az Egyesület tagja köteles:

 

– az Egyesület alapszabályát és belsõ szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
– az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelezõ határozatok szerint eljárni,
– a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidõben megfizetni,


(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselõje útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakororlhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérõen nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlõ jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5. §
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok


(1) Az Egyesület legfõbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintézõ és képviseleti teendõit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintézõ képviselõ szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezetõ tisztségviselõi: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §) valamint a Felügyelõ Bizottság elnöke és tagjai.


(2) Az Egyesület ügyintézõ szervének tagja, illetõleg az Egyesület képviselõje olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetõleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezõ nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

(3) Az Egyesület vezetõ szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.

(4) A közhasznú szervezet megszűntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(5) A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


6. §

A Közgyűlés


(1)
Az Egyesület legfõbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal  össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történõ egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történõ kizárás, illetõleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,
h) A Felügyelõ Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása

 

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag elõzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett idõpontot megelõzõen legalább hét naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fõ jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok minõsített többségének (legalább háromnegyedének) igenlõ szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(7) A levezetõ elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(8) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9) Szavazategyenlõség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezetõ elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellõ támogató többség ki nem alakul.

(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

7. §
Az Elnökség


(1) Az Egyesület vezetõ szerve a három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással négy év idõtartamra választja.

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag elõzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett idõpontot megelõzõen legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelezõ határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklõdõk részére. Betekintésre az Egyesület székhelyén kerülhet sor, az Elnökhöz intézett kérelem alapján, az Elnök vagy egy elnökségi tag engedélyével, a kérelem beérkeztétől számított 30 napon belül,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.


(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az idõközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévõ elnökségi tagok mandátumával egyezõ idõpontig szól.
(7)
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk személye és számaránya megállapítható.

8. §
Az Elnök


(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év idõtartamra választott vezetõ tisztségviselõ, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetõje.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 

– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
– az elnökségi ülések elõkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetõleg bíróság elõtt,
– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelybõl a vezetõ szerv döntésének tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya és személye megállapítható,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történõ közlése
– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

 

9. §.
A Felügyelõ Bizottság

 

 

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelõ szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelõ módosításáról és felügyelõ szerv megválasztásáról.

 

10. §
Az Egyesület működése és gazdálkodása


(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 


(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekbõl és esetleges egyéb jövedelmekbõl gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíjbefizetéseirõl az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen.


(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitõl - a normatív támogatás kivé-telével - csak írásbeli szerzõdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetõ támogatási lehetõségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõk.

(8) Az Egyesület a felelõs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók:

 

“A nyilvántartási szabályok

18. §

(1) A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

(2) A közhasznú szervezet bevételei:

a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;

e) a tagdíj;

f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;

g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

(3) A közhasznú szervezet költségei:

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

d) a közhasznú és egyéb vállakozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

(4) A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

A beszámolási szabályok

19. §

(1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét>

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

 

20. §

A közhasznú szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőlet közszolgáltatás ellátásáre irányuló szerződéséből ererdő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.”

 


(12) Az Egyesületet a tagok elsõdlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elõsegítendõ és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetõ módon folytathat.

(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

11. §
Az Egyesület képviselete


(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

 

12. §
Az Egyesület megszűnése


(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetõleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület megszûnése esetén vagyonát elsõdlegesen a hitelezõk kielégítésére kell fordítani. A hitelezõk kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetõleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.


13. §

Záró rendelkezések


(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény,
illetõleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelõen irányadók.

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Székesfehérvárott, 2003. szeptember 20. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fejér Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.


Kelt: Budapest 2004. szeptember 21.

........................................
elnök
(Az Alapszabályt az alakuló közgyűlésen megválasztott elnök írja alá. Tanúzáradék az Alapszabályon nem szükséges.)

 

 

Záradék:

Az Egyesület 2004. szeptember 21-i közgyűlése a 2003. szeptember 20. napján kelt Alapszabály 1. § (2) pontját az alábbiak szerint változtatta:

(2) Az Egyesület székhelye: 7621 Pécs, Apáca u. 17. fsz. 17.